இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0049அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று

(அதிகாரம்:இல்வாழ்க்கை குறள் எண்:49)

பொழிப்பு: அறம் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே ஆகும்; அதுவும் மற்றவன் பழிக்கும் குற்றம் இல்லாமல் விளங்கினால் மேலும் நன்மையாகும்.

மணக்குடவர் உரை: அறனென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே. அதுவும் நன்றாவது பிறனொருவனாற் பழிக்கப்படுவதொன்றை யுடைத்தல்லவாயின்.
பழிக்கப்படுவதென்றது இழிகுணத்தாளாகிய மனையாளை. இனி வாழ்க்கைத் துணைநலங் கூறுகின்றாராகலின், இது கூறப்பட்டது.

பரிமேலழகர் உரை: அறன் எனப்பட்டது இல்வாழ்க்கை - இருவகை அறத்தினும் நூல்களான் அறன் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே; அஃதும் பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று - ஏனைத் துறவறமோ எனின், அதுவும் பிறனால் பழிக்கப்படுவது இல்லையாயின், அவ்வாழ்க்கையோடு ஒரு தன்மைத்தாக நன்று.
(ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது. இதனால் பிரிக்கப்பட்டது துறவறம் ஆதலின், 'அஃது' என்னும் சுட்டுப்பெயர் அதன் மேல் நின்றது. 'பிறன் பழிப்பது' என்றது கூடாவொழுக்கத்தை. துறவறம் மனத்தையும் பொறிகளையும் ஒறுத்து அடக்கவல்ல அருமையுடைத்தாய வழியே, அவற்றை ஒறுக்க வேண்டாது ஐம்புல இன்பங்கள் ஆரத்துய்க்கும் மென்மையுடைய இல்வாழ்க்கையோடு அறம் என ஒருங்கு எண்ணப்படுவது என்றவாறு ஆயிற்று. இவை நான்கு பாட்டானும் இல்நிலையே பயனுடைத்து என இதன் சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

குன்றக்குடி அடிகளார் உரை: அறம் என்று சிறப்பித்துக் கூறப்பெறுவது இல்வாழ்க்கையே. அதுவும் பிறன் பழிக்கத்தக்கதாக இல்லாமல் இருந்தாலே நன்றாகும்.
தற்சார்பான பொருள்வாழ்க்கை வழியும் குடும்ப ஒற்றுமை இல்வழியும் நன்மக்கட்பேறு இல்வழியும் இல்வாழ்க்கை பழிப்புடையதாகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று.


அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை:
பதவுரை: அறன்-நல்வினை; எனப்பட்டதே-என்று சொல்லப்பட்டதே; இல்வாழ்க்கை-இல்லாளோடு கூடிய வாழ்க்கை.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அறனென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே;
பரிதி: தருமம் என்பது இல்லறம்;
பரிமேலழகர்: இருவகை அறத்தினும் நூல்களான் அறன் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே;

'அறன் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அறமென்று உறுதிப்பட்டது குடும்ப வாழ்வே', 'அறனென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே', '(இல்லறம் துறவறம் என்னும் இரண்டினும்) அறமெனச் சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே', 'அறநெறிக்கு உரியது என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்லறவாழ்க்கையே' என்றபடி உரை தந்தனர்.

அறம் என்பதே இல்வாழ்க்கை என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

அஃதும் பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று:
பதவுரை: அஃதும்-அதுவும்; பிறன்-மற்றவன்; பழிப்பது-தூற்றுவது; இல்லாயின்-இல்லையானால்; நன்று-நல்லது.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அதுவும் நன்றாவது பிறனொருவனாற் பழிக்கப்படுவதொன்றை யுடைத்தல்லவாயின்.
மணக்குடவர் கருத்துரை: பழிக்கப்படுவதென்றது இழிகுணத்தாளாகிய மனையாளை. இனி வாழ்க்கைத் துணைநலங் கூறுகின்றாராகலின், இது கூறப்பட்டது.
பரிதி: அது லோகம் பழியாமல் நீதியில் நடக்குமாகில் நன்று என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: ஏனைத் துறவறமோ எனின், அதுவும் பிறனால் பழிக்கப்படுவது இல்லையாயின், அவ்வாழ்க்கையோடு ஒரு தன்மைத்தாக நன்று.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது. இதனால் பிரிக்கப்பட்டது துறவறம் ஆதலின், 'அஃது' என்னும் சுட்டுப்பெயர் அதன் மேல் நின்றது. 'பிறன் பழிப்பது' என்றது கூடாவொழுக்கத்தை. துறவறம் மனத்தையும் பொறிகளையும் ஒறுத்து அடக்கவல்ல அருமையுடைத்தாய வழியே, அவற்றை ஒறுக்க வேண்டாது ஐம்புல இன்பங்கள் ஆரத்துய்க்கும் மென்மையுடைய இல்வாழ்க்கையோடு அறம் என ஒருங்கு எண்ணப்படுவது என்றவாறு ஆயிற்று. இவை நான்கு பாட்டானும் இல்நிலையே பயனுடைத்து என இதன் சிறப்புக் கூறப்பட்டது.

அஃதும் என்ற சொல்லுக்கு மணக்குடவரும் பரிதியும் அதுவும் என்றபடி பொருள் கொண்டனர். பரிமேலழகர் அதுவும் என்பது துறவறத்தைச் சுட்டுவதாகக் கொள்கிறார். இவர்கள் பிறனால் பழிக்கப்படாத இல்வாழ்க்கை நன்றாகும் என்று இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ' துறவும் பழியில்லாவிட்டால் அறமாகும்', 'அதுவும் பிறரால் பழித்துரைக்கப்படாதவாறு அமைந்தால்தான் நல்லது', 'அதுவும் பிறரால் பழிக்கப்படுவது இல்லையாயின் மிகுந்த சிறப்புடையதாகும்.(அஃது என்பது துறவறம் என்பாருமுளர்', 'ஏனைத் துறவற நெறியும் பிறரால் பழிக்கப்படாத இயல்பினையுடையதாய் இருந்தால் நல்லது' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அதுவும் பிறன் ஒருவனால் தூற்றப்படாதிருந்தால் நல்லது என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
இல்லறமே நல்லறம் என்று கூறும் குறள் இது.

அறம் என்பதே இல்வாழ்க்கைதான்; அஃதும் பிறன்பழிப்பது இல்லையென்றால் நல்லது என்பது பாடலின் பொருள்.
அஃதும், பிறன்பழிப்பது என்பன குறிப்பவை என்ன?

அஃதும், பிறன்பழிப்பது

அஃதும் என்றது அதுவும் என்ற பொருள் தந்து நிற்கிறது. இது ஒரு சுட்டுச் சொல். எதைச் சுட்டுகிறது என்பதில் உரையாசிரியர்கள் வேறுபடுகின்றனர். மணக்குடவர் உரையின்படி 'அது' இல்லறம் என்பதைக் குறிக்கும். பரிதியின் கருத்தும் அதுவே. ஆனால் பரிமேலழகர் அஃதும் என்பதனைத் துறவைச் சுட்டுவதாகக் கொண்டு பொருள் கூறுவார். 'அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை' எனக் கூறப்பட்டது. அடுத்து 'அது' என்ற சுட்டு வந்ததால் அச்சுட்டு முற்கூறிய இல்லறத்தைக் குறிக்குமேயன்றி இக்குறளில் பிறிது ஓரிடத்துங் குறிக்கப் பெறாததுமான துறவைச் சுட்டாது. மேலும் 'பிறன்பழிப்பதில்லாயின் நன்று' என்பதில் அமைந்த 'பிறன்' என்பது துறவியைச் சுட்டும் தொடர்பின்மையானும் இதனை ஏற்கமுடியாது என்பார் இரா சாரங்கபாணி. தேவநேயப் பாவாணரும் 'துறவறமும் நல்லதே யென்று கூறின், அது 'அறனெனப் பட்டது இல்வாழ்க்கையே' என்னும் பிரிநிலைத்தேற்றக் கூற்றின் வலிமையைக் கெடுத்து முன்னுக்குப் பின் முரணாதல் காண்க' என்றார்.
அஃதும் என்னும் சுட்டு அறன் என்பதனையே அதாவது இல்லறத்தைச் சுட்டுவதாகக் கொள்ளுதலே ஏற்புடைத்து.

பிறன் என்ற சொல் மற்றவனைக் குறித்த சொல். இங்கு எவர் பழிப்புக்கும் இடந்தரலாகாது என்ற பொருள் தருகிறது. 'பிறன்' என்று ஒருமையாற் கூறப்பட்டுள்ளது. இது 'ஒருவனாவது' என்னுங் குறிப்பையுணர்த்துவது. அதாவது 'எவன் ஒருவனாலும்' பழிக்கப்படாத இல்வாழ்க்கை என்று பொருள்.
பழித்தல் என்பது பழி சொல்லுதல் அல்லது இழிவு பேசுதல் என்ற பொருள் தரும். பழிப்பதில்லாயின் என்றது 'தூற்றும் படியாக இல்லாததாக' என அமையும்.
இது பிறரால் பழிக்கப்படுவதைச் சொல்கிறதா அல்லது பிறரைப் பழிப்பதைக் குறிக்கிறதா? பிறன் இல்லறத்தானைப் பழிப்பது என்று பொருள் கொளல் இயல்பாகும். இல்லற வாழ்வு பிறனால் பழிக்கப்படாமலிருத்தல் வேண்டும் என்கிறது இக்குறள்.
நாமக்கல் இராமலிங்கம் 'இல்லறத்தான் துறவியைப் பழிக்காமல் இருந்தால் நல்லது' என்ற கருத்தமைய எழுதுகிறார். இது பிறணைப் பழிப்பதில்லையாயின் எனப் பொருள் தந்து நிற்கிறது. இதனை 'துறவறத்ததானப் பழிக்காமல் என்னும் பொருளுக்குப் பிறற் பழிப்பதில்லாயின் எனப் பாடமிருக்க வேண்டும். அங்ஙனமின்றிப் பிறன் பழிப்பதில்லாயின் என இருத்தலானும் இவரது உரை பொருந்தாது என்று இரா சாரங்கபாணி மறுக்கிறார். நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரையில் சற்று மாற்றி 'துறவறத்தாரால் பழிக்கப்படாமை நன்று' என்பர் முத்துசாமி.

'அறம் என்பதே இல்வாழ்க்கை' என்று உரக்க அறிவிக்கிறார் வள்ளுவர்.
இதுதான் அறநெறி என்று சொல்லத்தக்கது இல்வாழ்க்கையே; அறம் என்பதும் நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை என்பதும் ஒன்றேதான் என்கிறது இக்குறள். இல்வாழ்க்கையில்தான் அறச்செயல்கள ஆற்றப்படுகின்றன என்று இதை வாசிக்கலாம். சமுதாய வாழ்க்கைக்கு இல்லறமே உரியதொரு நல்லறமாகும். இல்வாழ்க்கை ஒன்றே அறமாகும் எனவும் கூறலாம். குடும்பம் அறம் ஆயிற்று; வாழ்வும் ஆயிற்று.
துறவை ஒப்பு நோக்கியே இவ்வாறு கூறுகிறார் என்பர் அறிஞர். அதாவது துறவிலும் அறம் ஏற்றமுடையது என்று சொல்வதற்காக அறம் என்பதே இல்வாழ்க்கை என்றார் வள்ளுவர் என்பதாகக் கருத்துக் கூறுவர். துறவே அறமென்று பவுத்தமும் சமணமும் வைதிகமும் கூறிவந்த நிலையில் 'அறனெனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை' என்று முடிந்த முடிபாக இல்வாழ்க்கையை ஏற்றிப் போற்றுகிறார் வள்ளுவர் என்பர் இவர்கள்.
'துறவறம் என்ற சொல்லையே திருவள்ளுவர் கையாளவில்லை. துறவை தனித்ததொரு நெறி என்று கூட அவர் ஏற்பதில்லை; துறவு என்பது ஒரு தனி அறமுமன்று. அறநிலையுமன்று; துறவறம் என்பது உரையாசிரியர்கள் உருவாக்கிய சொல' என்பார் கு ச ஆனந்தன்.

இப்பாடலின் முதற்பகுதியையும் இரண்டாவதையும் இணைத்துப் பார்ப்பதில் சிக்கல் நேர்கிறது. பழிக்கப்படாவிட்டால் நல்லது என்றதால் பழிக்கப்பட்டாலும் பழிக்கப்படாவிட்டலும் இல்வாழ்க்கையே அறம் என்பது போன்ற பொருள் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. பழியிருந்தால் அது எப்படி அறம் ஆகும். வள்ளுவர் இப்படிக் கூறியிருப்பாரா? இந்த இடர் நீக்குவதற்குத்தானோ என்னவோ பரிமேலழகர் போன்றோர் துறவை இங்கு கொண்டுவருகிறார்கள் போலும்.
இச்சிக்கலை மணக்குடவர் வேறுவிதமாகக் கையாள்கிறார். அவர் 'மனைவி இழிகுணம் கொண்டவளாய் இருந்தால் அது பழிப்புக்கு இடமாகும்' என்று விளக்குகிறார். இங்கு பழி என்பது அறச்செயல்களால் வரும் பழிகளை அல்ல. அறச்செயல்களால் பழி வர இடமில்லை; பழி உண்டானால் அது அறச்செயல் ஆகாது. எனவே இல்லில் வாழும் மாந்தர் குணங்களால் உண்டாகும் பழியாகக் கொண்டனராயிருக்கலாம். மனையாளின் இழிகுணத்தால் பழி வருவதுபோலவே கணவன் குணம் குன்றியவனாக இருந்தாலும் பழி வந்து சேரும் என்பதும் பெறப்படும்.
பழிகளாவன 'ஒருத்தி ஒருவனை விடுத்தும் ஒருவன் ஒருத்தியை விடுத்தும் வாழ்தல். ஒருத்தி பல ஆடவருடனும் ஒருவன் பல மகளிருடனுஞ் சேர்ந்து காம எரிக்கு இரையாதல். பொருள் முயற்சியின்றிச் சோம்பிக்கிடத்தல், நல்வழியில் பொருளீட்டாமையும் செலவழியாமையும், பிள்ளைகளை நல்வழியில் வளரவிடாமை, அடங்காமை, ஒப்புரவின்மை, விருந்தோம்ப ஒருப்படாமை முதலியன' என்பார் திரு வி க
'தற்சார்பான பொருள்வாழ்க்கை வழியும் குடும்ப ஒற்றுமை இல்வழியும் நன்மக்கட்பேறு இல்வழியும் இல்வாழ்க்கை என்பன பழிப்புடையதானவை என்பார் குன்றக்குடி அடிகளார்.
இல்வாழ்வில் ஈடுபடுவதே அறம்தான். அதிலும் அவ்வாழ்வு பிறர் தூற்றலுக்கு ஆளாகாமல் ஏற்றமுடன் நடத்தப்படுமானால், அது மிகவும் நல்லது. இதுதான் இக்குறள் கூறவரும் கருத்து.

'அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை' என்ற தொடரை 'அறன் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே' என்று மணக்குடவரும் பரிமேலழகரும் ஏகார இடைச்சொல்லை இடம் மாற்றி பொழிப்புரை தந்தனர். இதனால் பாடலின் கருத்தும் மாறிப் போய்விடுகிறது. மூலத்தில் அறன் என்ற எழுவாய் அழுத்தம் பெறும். கொண்டு கூட்டிய பொழிப்பில் இல்வாழ்க்கை என்ற பெயர்ப்பயனிலை அழுத்தம் பெறுகிறது.

அறம் என்பதே இல்வாழ்க்கைதான்; அதுவும் பிறன் ஒருவனால் தூற்றப்படாதிருந்தால் நல்லது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

இல்வாழ்க்கையே அறம்தான் எனச் சொல்லும் பாடல்.

பொழிப்பு

அறனென்று உறுதிப்பட்டது குடும்ப வாழ்வே; அதுவும் பிறரால் பழித்துரைக்கப்படாதவாறு அமைந்தால் நல்லது